Vrijstellingen aanvragen

Uiterste indiendata:

  • voor vakken van het eerste semester: 14 november
  • voor vakken van het tweede semester en jaarvakken: 28 februari

 

Opgelet! Je kan geen vrijstellingen aanvragen voor:

  • Gedelibereerde vakken
  • Meerdere vakken op basis van éénzelfde behaalde vak

Voor een credit uit een professionele bachelor die toegang geeft tot het te volgen studieprogramma wordt zelden een vrijstelling toegekend.


Procedure (1 vrijstelling per aanvraag)

  • Meld je aan met je UGent-account (of jouw persoonlijk emailadres indien je geen UGent-account hebt)
  • Stap 1: Vul alle gegevens correct in. Noteer de opleiding en het vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt, met de correcte UGent-naam en code. Raadpleeg hiervoor de studiekiezer.
  • Stap 2: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld.
  • Stap 3: Verstuur je aanvraag samen met de vereiste documenten.

Na indienen kan je je dossier online raadplegen. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht indien je dossier onvolledig is of wanneer je dossier is afgehandeld.


Verplicht digitaal toe te voegen:

  • kopie van creditbewijzen of puntenlijsten (officieel document, geen screenshots) 
  • studiefiches van de vakken waarop je deze vrijstelling baseert

Zorg dat jouw dossier volledig is voor je jouw aanvraag indient


Beroepsmogelijkheden tegen beslissingen van curriculumcommissie inzake vrijstellingen:

Tegen deze beslissing kan door de student beroep worden aangetekend bij de institutionele beroepscommissie. Dit beroep dient te worden ingesteld bij ter post aangetekende brief aan de Rector, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk de zevende kalenderdag na de dag van de kennisgeving van deze beslissing. Het bevat ten minste uw identiteit, de bestreden beslissing en, op straffe van onontvankelijkheid, een feitelijke omschrijving van de ingeroepen bezwaren. Het beroep dient op straffe van onontvankelijkheid in het Nederlands opgesteld en ondertekend te zijn. Terzelfdertijd wordt de elektronische versie van deze brief ten titel van inlichting via e-mail verstuurd aan ombuds@UGent.be. Als datum van het beroep geldt de datum van postmerk van de aangetekende zending.

De volledige procedure vindt u in artikel 81 van het Onderwijs- en Examenreglement 2021-2022.

Vragen?

tb.psw@ugent.be