Vrijstellingen aanvragen

Opgelet! Je kan geen vrijstellingen aanvragen voor:

 • Credits ouder dan 10 jaar
 • Gedelibereerde vakken

Voor een credit uit een professionele bachelor die toegang geeft tot het te volgen studieprogramma wordt zelden een vrijstelling toegekend.


Procedure (1 vrijstelling per aanvraag)

 • Meld je aan met je UGent-account (of jouw persoonlijk emailadres indien je geen UGent-account hebt)
 • Stap 1: Vul alle gegevens correct in op elk tabblad. Noteer de opleiding en het vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt, met de correcte UGent-naam en code. Raadpleeg hiervoor de studiegids.
 •   Als je een vrijstelling voor een keuzevak aanvraagt, kies dan bij stap 1 'Universiteitsbreed keuzevak' en vul bij stap 2 de naam in van het vak dat je binnen jouw opleiding behaald hebt + de toevoeging "(keuzevak)"
 • Stap 2: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld.
 • Stap 3: Verstuur je aanvraag samen met de vereiste documenten.

Na indienen kan je je dossier online raadplegen. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht indien je dossier onvolledig is of wanneer je dossier is afgehandeld. Dit kan enkele weken duren.


Verplicht digitaal toe te voegen:

 • Kopie van diploma’s, creditbewijzen en/of andere kwalificatiebewijzen
 • Kopie van alle relevante puntenlijsten
 • Studiefiches van de vakken op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt

Zorg dat jouw dossier volledig is voor je jouw aanvraag indient.


Uiterste indiendata:

 • voor vakken van het eerste semester: 14 november
 • voor vakken van het tweede semester en jaarvakken: 28 februari


Beroepsmogelijkheden tegen beslissingen van curriculumcommissie inzake vrijstellingen:

Tegen deze beslissing kan door de student beroep worden aangetekend bij de institutionele beroepscommissie. Dit beroep dient te worden ingesteld bij ter post aangetekende brief aan de Rector, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk de zevende kalenderdag na de dag van de kennisgeving van deze beslissing. Het bevat ten minste uw identiteit, de bestreden beslissing en, op straffe van onontvankelijkheid, een feitelijke omschrijving van de ingeroepen bezwaren. Het beroep dient in het Nederlands opgesteld, gedagtekend en ondertekend te zijn. Terzelfdertijd wordt de elektronische versie van deze brief ten titel van inlichting via e-mail verstuurd aan ombuds@UGent.be. Als datum van het beroep geldt de datum van postmerk van de aangetekende zending.

De volledige procedure vindt u in artikel 100 van het Onderwijs- en Examenreglement.

Vragen?

vrijstelling.di@ugent.be